Ochrana osobních údajů se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Správcem Vašich osobních údajů se v tomto případě stává firma Daruj kávu, IČO: 07910827. Při nakládání s Vašimi osobními údaji dbáme přísných bezpečnostních opatření. Kupující potvrzením objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nutné pro uzavření kupní smlouvy a bezproblémové doručení zboží. Externím dopravcům jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které je nutné pro doručení zboží. Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, tj. plnění smlouvy nebo právní povinnosti. Zde se jedná především o vytvoření a zpracování Vámi zadané objednávky, uchování informací na Vašem účtu a informací získaných automatizovaným zpracováním.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme informace, které nám poskytnete přímo nebo skrze automatizované zpracování. Informace, které potřebujeme, se liší v návaznosti na Vámi požadovaný typ námi poskytované služby.

Při vytvoření objednávky zpracováváme:

 • identifikační údaje - jméno a příjmení, pokud jste podnikatel, tak IČO a DIČ;
 • kontaktní údaje - údaje, jenž nám umožní kontakt s Vámi, tj. e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa a fakturační adresa;
 • údaje z Vašich objednávek - údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsob doručení a platby, popřípadě číslo Vašeho platebního účtu, pokud bude nutné pro vrácení peněz při reklamaci;

Při vytvoření účtu a jeho správě:

 • identifikační údaje - jméno a příjmení, e-mail pro přihlášení k účtu, heslo, pokud jste podnikatel, tak IČO a DIČ;
 • kontaktní údaje - údaje, jenž nám umožní kontakt s Vámi, tj. e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa a fakturační adresa;
 • vaše nastavení - údaje z Vašeho účtu, tj. uložené adresy (fakturační i doručovací), odebírání newsletteru;
 • údaje z vašich objednávek - údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsob doručení a platby, popřípadě číslo Vašeho platebního účtu, pokud bude nutné pro vrácení peněz při reklamaci;

Jste-li uveden, jako kontakt pro doručení:

 • identifikační údaje - jméno a příjmení, e-mail pro přihlášení k účtu, heslo, pokud jste podnikatel, tak IČO a DIČ;
 • kontaktní údaje - údaje, jenž nám umožní kontakt s Vámi, tj. e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa a fakturační adresa;
 • naše firma nenese zodpovědnost za případné uvedení Vaší adresy jako doručovací adresy kupujícím, s Vašimi údaji nakládáme dále jen v mezích stanovených zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a uchováváme je jen po dobu uchování objednávky, kde jsou Vaše údaje uvedeny jako doručovací;

Automatizované zpracování:

 • údaje o vašem chování na webu - zaznamenáváme zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a údaje o zařízení, ze kterého na náš web přistupujete, dále IP adresu a z ní odvozenou polohu, identifikaci zařízení, jeho technické parametry (operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze) a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 • odvozené údaje - odvozené z Vašeho nastavení účtu, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o Vašem chování na webu a nákupním chování ve vztahu k různému zboží a službám;

Jaká máte práva v souvislosti s ochrannou Vašich osobních údajů?

Máte právo vědět, jaké údaje a v jakém rozsahu je náš internetový obchod zpracovává. Pro bližší informace si přečtěte odstavec “Jaké osobní údaje zpracováváme?”.

Mezi Vaše práva patří:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu, resp. doplnění;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování;

Pro uplatnění kteréhokoliv z výše uvedených práv, nám prosím zašlete e-mail, jenž bude obsahovat Vaše jméno, příjmení a do předmětu specifikujte Váš požadavek. Pro zaslání požadavku využijte náš kontaktní e-mail: info@darujkavu.cz.

Přístupem se rozumí oprávnění subjektu (Vás) na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci, zda jsou jeho osobní údaje uchovávány a zpracovávány. Pokud jsou, pak má subjekt dále právo:

 • dozvědět se, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány;
 • jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
 • komu budou nebo byly poskytnuty;
 • plánovanou dobu, po jakou budou uloženy;
 • dozvědět se zdroj údajů, pokud nebyly zpřístupněny přímo subjektem;
 • podat stížnost u dozorového úřadu, je-li zpracování či uchování v rozporu s literou zákona;
 • dozvědět se, zda se údaje využívají pro automatizované zpracování, včetně profilování;

Opravou se rozumí možnost zažádat o změnu zpracovávaných a uchovávaných údajů jsou-li informace nepřesné či neúplné. Na základě žádosti je bez zbytečného odkladu opravíme či doplníme.

Výmazem se rozumí odstranění Vašich osobních údajů z úložišť správce. Tato povinnost vzniká, je-li splněna aspoň jedna z následujících podmínek:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovány;
 • odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • jsou-li Vaše údaje zpracovány protiprávně či v rozporu s obecně závaznými předpisy;
 • Vaše údaje musí být smazány v návaznosti na splnění právní povinnosti;

Výmaz Vašich osobních údajů na základě žádosti o vymazání osobních údajů bude uskutečněn bez zbytečných odkladů. Vámi podané žádosti nebudeme schopni vyhovět, bude-li se jednat o zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Omezením zpracování se rozumí možnost požadovat, aby Vaše osobní údaje nebyly dále zpracovávány v konkrétním případu užití. Nejedná se však o úplnou likvidaci Vašich osobních údajů a mohou být i nadále zpracovávány pro jiné účely. Většinou platí dané omezení po určitou dobu. Zpracování je nutné omezit v případě, že:

 • Vaše osobní údaje označíte za nesprávné, pak je nutné omezit jejich zpracování do doby, než budou z Vaší strany opraveny;
 • používáme Vaše údaje nad rámec právního základu, ale rozhodnete se jejich zpracování jen časově omezit, protože např. víte, že byste nám tyto údaje někdy v budoucnu poskytli;
 • již Vaše informace nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování, v takovém případě jsme povinni omezit zpracování Vašich údajů, dokud neprošetříme, zda je Vaše námitka oprávněná;

Přenositelností údajů se rozumí, že Vám poskytneme všechny osobní údaje, jejichž zpracování se provádí automatizovaně v našich elektronických databázích. Týká se to osobních údajů, které jste nám poskytli na základě Vašeho souhlasu a které jsme získali na základě plnění smlouvy či jiného právního plnění. Poskytnuté osobní údaje Vám předáme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Vznesením námitky se rozumí, že můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě právních důvodů. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, pokud se prokáže, že z naší strany dochází ke zpracování bez oprávněných důvodů pro zpracování. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu či profilování. V tomto případě nebudou Vaše osobní údaje nadále zpracovávány, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a uchovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, pak můžete podat stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jaká je lhůta na vystavení Vašich osobních údajů naším internetovým obchodem?

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí správce údajů bez zbytečného odkladu dodat žadateli informace o osobních údajích, které správce zpracovává. Nejpozději tak musí učinit do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být žadatel ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.